Kopaonik

Kopaonik smestaj.

Turistički centar Kopaonik

Nacionalni park Kopaonik

Nacionalni park Kopaonik nalazi se u centralnom delu naše zemlje, predstavlja zakonom zaštićen i tačno ograničen kraj. U parku su zaštićeni biljni i životinjski svet, reljefni i drugi oblici prirodne retkosti. Kopaonik je proglašen Nacionalnim parkom 1981 godine. Pod zaštićenim područjem spada 19.986 hektara. Osnovu parka čini visoko-planinski, relativno zaravnjeni predeo srednje nadmorske visine od oko 1700m. Najviši deo je prostrana površ Ravni Kopaonik, oko koje se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017 metara nadmorske visine), na kome je Pančićev mauzolej. Kada govorimo o broju endemičnih vrsta, Kopaonik predstavlja jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta endemične flore Srbije. Na Kopaoniku je najrasprostanjenija šumsko-pašnjačka zona središnje Srbije,a na višim delovima je četinarska smrčeva i jelova šuma, dok je po stranama bukova i hrastova. Pod posebnom zaštitom Nacionalnog parka je 698 hektara. Izdvojeni su: 11 rezervata prirode, 26 prirodnih spomenika,12 geomorfoloških, 8 hidroloških, 6 geoloških i 15 objekata svrstanih u nepokretna kulturna dobra.

Telefon E-mail Sajt
036/5471-011, 036/5471-229 nacparkkop@open.telekom.rs www.npkopaonik.com

Pogledajte lokaciju